Chuyển nhượng website xe cho một doanh nghiệp khác

Chuyển nhượng website xe cho một doanh nghiệp khác - Hình 1
Chuyển nhượng website xe cho một doanh nghiệp

Câu hỏi

Chào luật sư! Mình có một website xe, và cửa hàng bán xe. Tuy nhiên hiện tại mình có một số vấn đề muốn chuyển nhượng hoặc bán lại cả website và cửa hàng. Mình có một số thắc mắc là:

Doanh nghiệp phải làm gì nếu:

Muốn thay đổi một số điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ?

Muốn chuyển nhượng website cho một doanh nghiệp khác?

Muốn dừng hoạt động của website TMĐT đó?

Trả lời

Muốn thay đổi một số điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cần:

Căn cứ vào Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử, Chương 4. Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, của Luật giao dịch điện tử năm 2005: “Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu”. Thì doanh nghiệp phải gửi một số điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp muốn thay đổi cho bên đối tác. Nếu được chấp thuận thì tiến hành sửa lại hợp đồng.

Muốn chuyển nhượng website cho một doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp cần:

Chuyển nhượng website xe cho một doanh nghiệp khác - Hình 2
Muốn chuyển nhượng website cho một doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp cần làm gì

Căn cứ vào Khoản 2. Điề 56, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. “Thương nhân, tổ chức khi nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký lại theo quy định tại Điều 55 Nghị định này”.

Điều 55: 1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

  1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
  2. a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
  3. b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
  4. c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;
  5. d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

  1. e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Khi chuyển nhượng phải thực hiện đầy đủ theo các quy định trên.

Muốn dừng hoạt động của website TMĐT đó doanh nghiệp phải:

Căn cứ vào Khoản 3, điều 56, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.  Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị chấm dứt đăng ký trong các trường hợp sau:

  1. a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
  2. b) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho thương nhân, tổ chức khác;
  3. c) Quá 30 (ba mươi) ngày mà website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không có hoạt động hoặc không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu;
  4. d) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Nghị định này;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Chuyển nhượng website xe cho một doanh nghiệp khác - Hình 3
Chuyển nhượng website xe cho một doanh nghiệp khác 

 

Give a Comment