Xác định thời điểm gửi và nhận thông điệp khi giao dịch điện tử

Hỏi: Ngày 1/6/2016. A viết mail nội dung: “Muon mua son voi giá 1 trieu dong” Mail của A được gửi cho B vào lúc 12h00 cùng ngày. Hệ thống thông báo thư đã được gửi thành công vào lúc 12h02. Ngày 2/1/2016, B nhận được email và trả lời cho A rằng B không có mặt hàng này và đã chuyển tiếp email này cho C vị B biết C đang có hàng . Hệ thống thông báo email của B được gửi đi vào lúc 13h00 . Hòm thư của C thông báo nhận được email vào lúc 13h01. Tuy nhiên thời điểm này C đang đi công tác tại Indonesia nên đến 14h00 hôm sau mới trả lời đồng ý với email của B.

1 . Xác định thời điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử ?

2 . A gửi email thông qua mạng nội bộ vào trưa thứ 7 là ngày nghỉ của công ty

3 . Hành vi của B là đúng hay sai ? Tại sao ? ‘

4 . Đã có hợp đồng chưa ? Nếu có thì xác định các chủ thể của hợp đồng ?

Trả lời: 

  1. Xác định thời điểm gửi và nhận thông điệp khi giao dịch điện tử

Căn cứ vào Điều 19 Luật Giao dịch điện tử 2005 nghị định 51/2005 / QH11. Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo;

Thời điểm gửi của A cho B là 12h00 ngày 1/1/2016

Thời điểm gửi của B cho C là 13h00 ngày 2/1/2016

Căn cứ vào Điều 19 Luật Giao dịch điện tử 2005 nghị định 51/2005 / QH11. Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ thống thông tin được chỉ định; nếu người nhận không chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của người nhận;

Thời điểm nhận của B là 12h02 ngày 1/1/2016

Thời điểm nhận của C là 13h00 ngày 21/1/2016

2 . A gửi email thông qua mạng nội bộ vào trưa thứ 7 là ngày nghỉ của công ty

Căn cứ vào Luật Giao dịch điện tử 2005 nghị định 51/2005 / QH11. A gửi email thông qua mạng nội bộ vào trưa thứ 7 là ngày nghỉ của công ty 

Bình thường nếu sau 12h không nhận được phản hồi từ B thì lời đề nghị giao kết hợp đồng của A bị hủy. Nhưng trong trường hợp này là ngày nghỉ nên B thứ 2 với đọc và trả lời lại mail thì vẫn trong thời gian lời đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

3 . Hành vi của B là đúng hay sai ? Tại sao ?

Căn cứ vào Luật Giao dịch điện tử 2005 nghị định 51/2005 / QH11. Hành vi của B là sai

Xác định thời điểm gửi và nhận thông điệp khi giao dịch điện tử
Xác định thời điểm gửi và nhận thông điệp khi giao dịch điện tử

4 . Đã có hợp đồng chưa ? Nếu có thì xác định các chủ thể của hợp đồng ?

Căn cứ vào điều 35 Luật Giao dịch điện tử 2005 nghị định 51/2005 / QH11.Điều 35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Điều 35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng.

3. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

Theo như những nhận định trên thì chưa có hợp đồng điện tử nào được giao dịch ở đây.

Gia

 

 

 

Give a Comment