Luật báo chí 2016

Luật báo chí 2016

 

Số hiệu: 103/2016/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/05/2016 Số công báo: Từ số 339 đến số 340
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi Điều chỉnh

Luật báo chí 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Đối tượng áp dụng

Luật báo chí 2016 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyền tự do báo chí của công dân

  • Sáng tạo tác phẩm báo chí.
  • Cung cấp thông tin cho báo chí.
  • Phản hồi thông tin trên báo chí.
  • Tiếp cận thông tin báo chí.
  • Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.
  • In, phát hành báo in.

Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

  • Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.
  • Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  • Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/103.2016.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật báo chí 2016″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment