Luật Người khuyết tật 2010

Luật Người khuyết tật 2010

Số hiệu 51/2010/QH12 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 17/06/2010 Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo 29/09/2010 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT 2010

Văn bản pháp luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

1. Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

2. Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất.

3. Người khuyết tật đang được hưởng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này.

HIỆU LỰC THI HÀNH

  • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
  • Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực
  • Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/51.2010.QH12.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Người khuyết tật 2010″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment