Luật Thống kê 2015 số 89/2015/QH13

Luật Thống kê 2015 số 89/2015/QH13

Số hiệu: 89/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 28/12/2015 Số công báo: Từ số 1241 đến số 1242
Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật thống kê 2015 với nhiều quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; trách nhiệm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê NN; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê NN vừa được ban hành ngày 23/11/2015.Luật thống kê năm 2015 gồm 9 Chương, 72 Điều (thay vì Luật Thống kê 2003 chỉ gồm 8 Chương, 42 Điều). Luật 89/2015/QH13 được bố cục theo các Chương sau:

– Những quy định chung

– Hệ thống thông tin thống kê nhà nước

– Thu thập thông tin thống kê nhà nước

– Phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê nhà nước

– Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin – truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước

– Sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê và thông tin thống kê nhà nước

– Tổ chức thống kê nhà nước

– Hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước

– Điều khoản thi hành

Luật thống kê 2015 có những điểm đáng chú ý sau:

Điều 29 Luật thống kê quy định việc tổng điều tra thống kê quốc gia

Tổng điều tra thống kê quốc gia gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở; nông thôn, nông nghiệp; kinh tế và tổng điều tra thống kê quốc gia khác.

Quy định phổ biến thông tin thống kê nhà nước tại Điều 49 Luật thống kê năm 2015

+ Thông tin thống kê đã được công bố theo Luật số 89/2015/QH13  phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch.

+ Các hình thức phổ biến thông tin gồm: Trang thông tin điện tử của cơ quan thuộc hệ thống thống kê nhà nước; trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; Họp báo, thông cáo báo chí; Phương tiện thông tin đại chúng; Xuất bản ấn phẩm, các hình thức lưu giữ thông tin điện tử.

+ Niên giám thống kê quốc gia hàng năm được phổ biến vào tháng 6 năm tiếp theo.

+ Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước là biểu thời gian ấn định việc phổ biến thông tin thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê do người có thẩm quyền công bố thông tin thống kê xây dựng và công khai.

Hợp tác quốc tế về thống kê theo Luật số 89 về thống kê năm 2015

+ Hợp tác quốc tế về thống kê nhằm bảo đảm số liệu thống kê đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế thống kê Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

+ Các hoạt động chủ yếu trong hợp tác quốc tế về thống kê gồm: Chia sẻ thông tin thống kê; Ứng dụng phương pháp thống kê; Đào tạo nhân lực; So sánh quốc tế; Thu hút nguồn lực; Ứng dụng khoa học và công nghệ.

– Sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê do cơ quan thống kê trung ương quản lý được Điều 53 Luật thống kê năm 2015 quy định như sau:

+ Cơ quan thống kê trung ương quản lý cơ sở dữ liệu thống kê và đáp ứng nhu cầu sử dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Cơ sở dữ liệu thống kê do cơ quan thống kê trung ương quản lý gồm: Cơ sở dữ liệu thống kê về dân số; thống kê về cơ sở kinh tế; thống kê về nông thôn, nông nghiệp; thống kê chuyên ngành khác.

Điều 67 Luật số 89 năm 2015 về phạm vi của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước

+ Thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo thông tin thống kê phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân hoặc của tổ chức, cá nhân khác.

+ Thực hiện hoạt động dịch vụ thống kê.

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nướctổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tinthực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/89.2015.QH13.Asklaw.doc” text=”Download:Luật thống kê 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment