Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Số hiệu: 13/2008/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: 01/01/2009
Ngày công báo: 11/09/2008 Số công báo: Từ số 509 đến số 510
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi Điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Người nộp thuế

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).

Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Luật này thay thế các luật sau đây:

  • Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11;
  • Bãi bỏ Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/13.2008.QH12.Asklaw.doc” text=”Download: Luật thuế giá trị gia tăng 2008″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment