Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 ban hành ngày 18/11/2016

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 ban hành ngày 18/11/2016

Số hiệu: 02/2016/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc Hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 26/12/2016 Số công báo: Từ số 1257 đến số 1258
Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

  • Quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.
  • Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Hiệu lực thi hành văn bản

  • Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
  • Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều khoản chuyển tiếp Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

  • Nhóm người đã được chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo trước ngày Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục đăng ký, công nhận lại theo quy định tại các điều 17, 19 và 22 của Luật này.
  • Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; hội đoàn tôn giáo, dòng tu và tổ chức tu hành tập thể đã được cấp đăng ký hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục đề nghị, đăng ký lại theo quy định tại Điều 29 và Điều 38 của Luật này.
  • Đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày Luật này có hiệu lực. Thì thời gian để công nhận là tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này được tính từ khi tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
  • Tổ chức tôn giáo đã được công nhận trước ngày Luật này có hiệu lực là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Các tổ chức tôn giáo này có trách nhiệm điều chỉnh hiến chương tại đại hội gần nhất theo quy định tại Điều 23 và đăng ký hiến chương sửa đổi theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có hiệu lực, thì:

  • Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày Luật này có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 43 của Luật này.
  • Cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hằng năm trước ngày Luật này có hiệu lực có trách nhiệm đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/Luật-tín-ngưỡng_tôn-giáo_2016.doc” text=”Download: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment