Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Số hiệu 63/2014/QH13 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 24/11/2014 Ngày có hiệu lực 01/06/2015
Ngày công báo 29/12/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 2014

Văn bản pháp luật này này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

1. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015, trừ các điều, khoản quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Điều 40, Điều 49, các khoản 3, 4 và 5 Điều 63, Điều 74, Điều 76, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 79, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 80, khoản 1 Điều 93 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/63.2014.QH13.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment