Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Số hiệu 24/2010/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 15/03/2010 Ngày có hiệu lực 01/05/2010
Ngày công báo 28/03/2010 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH:

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật trên áp dụng đối với những đối tượng sau:

1. Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Cơ quan quản lý công chức, bao gồm:

  • Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội;
  • Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
  • Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;
  • Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  • Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;
  • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

2. Bãi bỏ các văn bản sau:

a) Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP .

b) Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/24.2010.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 24/2010/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment