Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức

Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức

Số hiệu 27/2012/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 06/04/2012 Ngày có hiệu lực 25/05/2012
Ngày công báo 23/04/2012 Tình trạng Còn hiệu lực 

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 27/2012/NĐ-CP:

Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Nghị định này áp dụng đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật viên chức.

2. Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định là công chức theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động thời vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2012.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/27.2012.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 27/2012/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment