Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, quyền hạn của Bộ Nội Vụ

Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, quyền hạn của Bộ Nội Vụ

Số hiệu: 34/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: 03/04/2017
Ngày công báo: 15/04/2017 Số công báo: Từ số 263 đến số 264
Tình trạng: Còn hiệu lực

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

1. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục thực hiện các quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định mới.

2. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được hoàn thành các nhiệm vụ đang thực hiện cho đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 58/2014/NĐ-CP  ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/34.2017.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: nghị định 34/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment