Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động, quản lý hội

Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động, quản lý hội

Số hiệu 45/2010/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 21/04/2010 Ngày có hiệu lực 01/07/2010
Ngày công báo 05/05/2010 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 45/2010/NĐ-CP

1. Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội.

2. Nghị định này không áp dụng với các tổ chức:

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

b) Các tổ chức giáo hội.

Theo đó, hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/45.2010.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 45/2010/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment