Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương

Số hiệu 49/2013/NĐ-CP Loại văn bản  Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 14/05/2013 Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Ngày công báo 27/05/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động.

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

Văn bản pháp luật trên áp dụng đối với 1 số những đối tượng sau:

1. Thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 92 của Bộ luật Lao động.

2. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Bộ luật Lao động.

3. Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quy định và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia và xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định tại Nghị định này.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1.  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

2. Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/49.2013.ND-CP..Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Give a Comment