Nghị định 62/2012/NĐ-CP quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Nghị định 62/2012/NĐ-CP quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Số hiệu: 62/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/08/2012 Ngày hiệu lực: 10/10/2012
Ngày công báo: 27/08/2012 Số công báo: Từ số 571 đến số 572
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 62/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về căn cứ xác định nạn nhân và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với nạn nhân của một trong các hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Luật phòng, chống mua bán người; người thân thích của nạn nhân; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác đnh nạn nhân và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, người thân thích của họ

1. Nạn nhân, người thân thích của họ có quyền:

a) Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ khi tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại;

b) Từ chối biện pháp bảo vệ cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điu 8 Nghị định này áp dụng.

2) Nạn nhân, người thân thích của họ có nghĩa vụ:

a) Chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ khi được bảo vệ;

b) Tự chịu trách nhiệm về an toàn của bản thân khi từ chối biện pháp bảo vệ hoặc không chấp hành đầy đủ các yêu cu của cơ quan, người có thẩm quyn áp dụng biện pháp bảo vệ.

Kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện việc bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ do ngân sách nhà nước bảo đảm trong, dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/62.2012.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 62/2012/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment