Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê 2015

Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê 2015

Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê nhà nước; kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê; tiêu chuẩn về chuyên môn người làm công tác thống kê nhà nước.

1. Phổ biến thông tin thống kê nhà nước và Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước

Theo Nghị định số 94/2016/NĐ-CP  thì phổ biến thông tin thống kế nhà nước là việc thông báo, phát hành, truyền đưa thông tin thống kê nhà nước đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê nhà nước. Thông tin sẽ gồm số liệu thống kê và bản phân tích số liệu thống kê.
Bên cạnh đó, trước ngày 15/12 hằng năm, cơ quan công bố thông tin thống kê nhà nước phải công khai lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước trong năm kế tiếp. Lịch phổ biến gồm các thông tin về tên, mức độ hoàn chỉnh của thông tin thống kê; thời gian và hình thức, đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành

Thủ tướng Chính phủ phân công xây dựng, thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
Nghị định 94/2016 hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng gồm các Bộ chỉ tiêu thống kê về: Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, về phát triển giới của quốc gia, về nông thôn mới, về thanh niên Việt Nam, về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.

3. Cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước

Cơ quan nhà nước quản lý cơ sở dữ liệu hành chính có trách nhiệm cung cấp dữ liệu, thông tin trong cơ sở dữ liệu cho cơ quan thống kê trung ương để thực hiện thống kê nhà nước. Quy trình thực hiện cung cấp và sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê nhà nước được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 94 năm 2016.
Ngoài ra, Theo Nghị định 94, văn bản quy định việc sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính phải đáp ứng các yêu cầu về thể thức và nội dung theo quy định.

4. Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê

Nghị định 94 hướng dẫn nội dung kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê gồm: Tính chính xác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê sử dụng so với số liệu, thông tin thống kê đã công bố; việc trích dẫn nguồn khi sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được công bố.
Việc kiểm tra được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất. Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương là cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có sai phạm trong việc sử dụng số liệu, thông tin đã công bố thì Nghị định số 94/CP quy định cơ quan thống kê trung ương xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Nghị định 94/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.
Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi Tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dn thi hành một số Điều của Luật thống kê gm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước; kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước; tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đối với người làm công tác thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/94.2016.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 94/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment