Người sử dụng lao động có được yêu cầu người lao động giao bằng cấp hay không?

Người sử dụng lao động có được yêu cầu người lao động giao bằng cấp hay không?

Câu hỏi

Tôi chuẩn bị ký hợp đồng thử việc với một đơn vị nhưng trong hợp đồng thử việc có quy định về việc tôi phải giao bằng đại học cho bên công ty giữ trong thời gian thử việc. Luật sư cho tôi hỏi công ty quy định như vậy có hơp lý hay không.

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật lao động năm 2012

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 20 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về các hành vi người sử dụng lao động bị nghiêm cấm khi tiến hành giao kết hợp đồng lao động như sau:

Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, người sử dụng lao động không có quyền giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ tùy thân của người lao động. Đơn vị của bạn làm việc như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật. Bạn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động thỏa thuận lại các điều khoản trong hợp đồng, nếu không thỏa thuận được bạn có quyền từ chối giao kết hợp đồng lao động.

Give a Comment