Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC về quy chế làm việc của tổ thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản

Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC về quy chế làm việc của tổ thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản

Số hiệu: 01/2005/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Hiện
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: 04/06/2005
Ngày công báo: 20/05/2005 Số công báo: Số 15
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Phạm vi điều chỉnh của Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC

Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC quy định nguyên tắc và chế độ làm việc của Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản (sau đây viết tắt là Tổ Thẩm phán), trừ Tổ Thẩm phán do Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp chỉ định để xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản, quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

 Nguyên tắc làm việc của Tổ Thẩm phán

1. Tổ Thẩm phán do một Thẩm phán được giao làm Tổ trưởng phụ trách.

2. Mỗi thành viên của Tổ Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phá sản, của Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Tổ Thẩm phán phải giải quyết tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề sau đây:

a) Kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự (khoản 3 Điều 8 của Luật Phá sản);

b) Quyết định chuyển việc giải quyết phá sản cho Tòa án có thẩm quyền (Khoản 1 Điều 26 của Luật Phá sản);

c) Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 28 của Luật Phá sản);

d) Xác định giá trị của nghĩa vụ không phải là tiền (Điều 38 của Luật Phá sản);

đ) Giải quyết tranh chấp về tài sản thuê hoặc m­ượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý (Điều 40 của Luật Phá sản);

e) Giải quyết yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu (Điều 44 của Luật Phá sản);

g) Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực (Điều 45 của Luật Phá sản);

h) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 55 của Luật Phá sản);

i) Giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản (Điều 58 của Luật Phá sản);

k) Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản (Điều 78, Điều 79, Điều 80 của Luật Phá sản);

l) Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để thực hiện ph­ương án phân chia tài sản hoặc khi ph­ương án phân chia tài sản đã được thực hiện xong (Điều 85 của Luật Phá sản);

m) Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (Điều 86 và Điều 87 của Luật Phá sản);

n) Quyết định về các vấn đề khác trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo đề nghị của thành viên Tổ Thẩm phán.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/01.2005.QD-TANDTC.Asklaw.doc” text=”Download:Quyết định 01/2005/QĐ-TANDTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment