Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia do thủ tướng chính phủ ban hành

Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia do thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 05/2017/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/03/2017 Ngày hiệu lực: 16/03/2017
Ngày công báo: 30/03/2017 Số công báo: Từ số 215 đến số 216
Tình trạng: Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; phương án ứng cứu sự cố thông tin quốc gia; và biện pháp đảm bảo ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. 

1. Phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia

Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng là Ban Chỉ đạo an toàn thông tin quốc gia.
Cũng theo Quyết định 05, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Trường hợp cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thành lập Ban điều phối ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi mình phụ trách.

2. Phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia theo Quyết định 05/2017 gồm:
– Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
– Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
– Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của địa phương.
– Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp.
Cũng theo quy định tại Quyết định số 05/TTg, đơn vị vận hành hệ thống thông tin, chậm nhất 5 ngày từ khi phát hiện sự cố phải báo cáo sự cố đến cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cùng cấp, Cơ quan điều phối quốc gia. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý của mình thì đơn vị báo cáo ngay theo quy trình báo cáo khẩn cấp.
Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu tấn công hoặc sự cố an toàn thông tin mạng phải nhanh chóng báo cáo cho các cơ quan ứng cứu sự cố có trách nhiệm liên quan.
Quyết định 05 năm 2017 quy định đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố hoặc thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố; cơ quan điều phối quốc gia; đơn vị vận hành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn khi phát hiện hoặc nhận được thông tin sự cố phải phân loại sự cố an toàn thông tin mạng để lựa chọn phương án ứng cứu phù hợp hoặc báo cơ quan có thẩm quyền. Hỗ trợ và giám sát tình hình xử lý sự cố.

3. Biện pháp đảm bảo thực hiện ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Theo Quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng, cơ quan chức năng có thẩm quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hoặc các hoạt động khác từ hệ thống thông tin; trưng dụng phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng phương tiện; và được huy động các nguồn lực khác.
Kinh phí để thực hiện các phương án, kế hoạch, hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng lấy từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, kinh phí của doanh nghiệp và các nguồn khác.
Quyết định 05/2017/QĐ-TTg về việc điều phối, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia có hiệu lực từ 16/3/2017.

Phạm vi áp dụng

Quyết định 05/2017/QĐ-TTg  quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Hệ thống thông tin do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/05.2017.QD-TTg.Asklaw.doc” text=”Download: Quyết định 05/2017QĐ-TTg” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment