Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Số hiệu: 08/2016/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 23/12/2016 Ngày hiệu lực: 06/02/2017
Ngày công báo: 07/01/2017 Số công báo: Từ số 13 đến số 14
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

 Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

 Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Phạm vi điều chỉnh

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi là Quy trình kiểm toán) quy định trình tự, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán do Kiểm toán nhà nước thực hiện. Quy trình kiểm toán được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) và thực tiễn hoạt động kiểm toán.

Quy trình kiểm toán bao gồm 4 bước:

– Chuẩn bị kiểm toán;

– Thực hiện kiểm toán;

– Lập và gửi báo cáo kiểm toán;

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

 Đối tượng áp dụng

1. Quy trình kiểm toán này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán.

3. Thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước, khi tham gia Đoàn kiểm toán nhà nước phải áp dụng Quy trình này như đối với Kiểm toán viên nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/08.2016.QĐ-KTNN.Asklaw.docx” text=”Download: Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment