Quyết định 2218/QĐ-BTNMT quy chế hoạt động của Hội thu đua khen thưởng

Quyết định 2218/QĐ-BTNMT quy chế hoạt động của Hội thu đua khen thưởng

Quyết định 2218/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy chế hoạt động của hội thi đua – khen thưởng Bộ tài nguyên môi trường.

Số hiệu: 2218/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 30/08/2019 Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản.

Chức năng của Hội đồng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu giúp Bộ trưởng phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Bộ trong từng thời kỳ.

Định kỳ đánh giá kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn.

Tham mưu giúp Bộ trưởng kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau đây:

a) Cờ Thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành tài nguyên và môi trường;

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

d) Cờ Thi đua của Chính phủ;

đ) Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc;

e) Huân, Huy chương các loại;

f) Danh hiệu vinh dự Nhà nước;

g) Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2994/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/2218_QD-BTNMT_Asklaw.doc” text=”Download: Quyết định 2218/QĐ-BTNMT quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng” viewer=”microsoft” ]</p>

 

 

Give a Comment