Quyết định 235/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành BLTTDS

Quyết định 235/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành BLTTDS

Số hiệu: 235/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/02/2016 Ngày hiệu lực: 05/02/2016
Ngày công báo: 23/02/2016 Số công báo: Từ số 195 đến số 196
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quyết định 235/QĐ-TTg  có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự về Bộ Tư pháp trước ngày 30/6/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

-Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Trường hp kinh phí trong nguồn ngân sách không đủ thì có thể xin bổ sung theo quy định của pháp luật.

-Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chính ph, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/235.QD-TTg.Asklaw.doc” text=”Download:Quyết định 235/QĐ-TTg” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment