Quyết định 26/2019/QĐ-Ttg danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa hết năm 2020

Quyết định 26/2019/QĐ-Ttg danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa hết năm 2020

Tóm tắt quyết định số 26/2019/QĐ-Ttg  về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp  thực hiện cổ phần  hóa đến hết năm 2020.

– Phạm vi điều chỉnh

Quyết định số 26/2019/QĐ-Ttg quy định về Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm

 – Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập; người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

– Trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ mục II, III, IV Phụ lục số IIa, IIb ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế và tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/26_2019_QD-TTg_Asklaw.doc” text=”Download: Quyết định 26/2019/QĐ-Ttg” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

Give a Comment