Thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào được sử dụng đất ổn định lâu dài,  trường hợp nào sử dụng đất có thời hạn.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật như sau:

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013.
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai.

1. Đất sử dụng ổn định lâu dài.

       Theo quy định tại điều 21, nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về đất sử dụng ổn định lâu dài như sau:

Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).”

       Theo quy định của Luật đất đai 2013, người sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài trong các trường hợp sau:

 • Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
 • Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng:

           – Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn phong                 tục tập quán, bản sắc các dân tộc.

          – Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo             vệ đất giao đất, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy              sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

 • Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
 • Đất cơ sở tôn giáo
 • Đất tín ngưỡng
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh.

          Như vậy, khi nằm trong các trường hợp trên thì người sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật.

2. Đất sử dụng có thời hạn.

      Theo quy định của luật đất đai 2013, thời hạn giao đất, cho thuê đất được quy định như sau:

 • Đối với đất nông nghiệp do cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất.

           – Thời hạn giao đất là 50 năm.

           – Thời hạn cho thuê đất không quá 50 năm

           – Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được               nhà nước xem xét tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

 • Đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức thực hiện dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam:

          – Được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, cho thuê đất nhưng              không quá 50 năm.

           – Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án vào địa bàn có điều                 kiện khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

           – Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc cho thuê mua               thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án

           – Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được nhà nước xem xét tiếp tục giao                  đất, cho thuê đất nhưng không được quá thời hạn quy định.

 • Đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

            – Thời hạn cho thuê: không quá 99 năm.

           – Khi hết thời hạn có thể xin nhà nước cho gia hạn hoặc cho thuê đất khác.

           – Mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy định.

 • Đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thì thời hạn cho thuê không quá 05 năm.
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

           – Thời hạn giao đất là không quá 70 năm.

           – Có thể xin gia hạn khi hết thời hạn sử dụng nhưng không được quá thời hạn quy định của                       pháp  luật.

           Lưu ý: Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng được xác định theo              thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

          Thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của                       của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

         Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thời hạn sử dụng đất. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment