Thông tư 01/2015/TT-CA quy định về quy chế làm việc của các tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản

Thông tư 01/2015/TT-CA quy định về quy chế làm việc của các tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản

Số hiệu: 01/2015/TT-CA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 08/10/2015 Ngày hiệu lực: 26/11/2015
Ngày công báo: 26/10/2015 Số công báo: Từ số 1063 đến số 1064
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2015/TT-CA về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp của Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được ban hành ngày 08/10/2015.– Thông tư 01/2015/TT-CA quy định Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật phá sản được thành lập ở Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh để giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

– Việc thay đổi, bổ sung Thẩm phán để thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thực hiện theo Thông tư 01 như sau:

+ Trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà Thẩm phán giải quyết vụ việc phá sản không tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ của mình vì lý do sức khỏe, nghỉ hưu, chuyển công tác, chưa được bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác hoặc thuộc trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật phá sản, thì việc thay đổi Thẩm phán trong vụ việc doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật phá sản;

+ Trường hợp Thẩm phán đang giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nhận thấy vụ việc phá sản thuộc trường hợp phải thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01 thì báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân phân công bổ sung hai Thẩm phán để thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết phá sản;

+ Trường hợp Tổ Thẩm phán đang giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà Tổ trưởng Tổ Thẩm phán vụ việc phá sản nhận thấy vụ việc phá sản không thuộc trường hợp phải thành lập Tổ Thẩm phán được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2015/TT-CA mà chỉ cần một Thẩm phán giải quyết thì Tổ trưởng Tổ Thẩm phán báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân để xem xét, quyết định việc phân công một Thẩm phán giải quyết thay cho Tổ Thẩm phán giải quyết thủ tục phá sản.

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản được quy định tại Điều 13 Thông tư 01 của Chánh án TANDTC

+ Tổ Thẩm phán phải tổ chức phiên họp để thảo luận và quyết định theo đa số khi ra một trong các quyết định quy định tại Điều 44 của Luật phá sản như: Giữ nguyên quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản; Hủy quyết định không mở thủ tục phá sản và giao cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định không mở thủ tục phá sản xem xét ra quyết định mở thủ tục phá sản;

Theo Thông tư số 01 năm 2015,  Tổ Thẩm phán giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản còn có quyền hủy quyết định mở thủ tục phá sản và thông báo cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định mở thủ tục phá sản và những người tham gia thủ tục phá sản.

+ Các nhiệm vụ, quyền hạn khác của Tổ Thẩm phán được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Thông tư 01 năm 2015.

Thông tư 01 về Quy chế làm việc của  Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có hiệu lực từ ngày 26/11/2015.

 Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc, cơ chế phối hợp của Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tổ Thẩm phán giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, Tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/01.2015.TT-CA.Asklaw.docx” text=”Download:Thông tư 01/2015/TT-CA” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment