Thông tư 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân 

Số hiệu: 06/2014/TT-TTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 31/10/2014 Ngày hiệu lực: 15/12/2014
Ngày công báo: 26/11/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 06/2014/TT-TTCP  quy định quy trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 4 Luật tiếp công dân và các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

  • Đối tượng áp dụng

Cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, người tiếp công dân.

Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân.

  • Mục đích của việc tiếp công dân

Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh; trả lời cho công dân biết theo quy định của pháp luật.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/06-2014-TT-TTCP_-Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy trình tiếp công dân” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment