Thông tư 07/2004/TT-BVHTTDL hướng dẫn trình tư, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do bộ văn hóa thông tin ban hành

Thông tư 07/2004/TT-BVHTTDL hướng dẫn trình tư, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do bộ văn hóa thông tin ban hành

Số hiệu: 07/2004/TT-BVHTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 19/02/2004 Ngày hiệu lực: 17/03/2004
Ngày công báo: 02/03/2004 Số công báo: Số 2
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (sau đây gọi là chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) không thuộc bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh hoặc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng thực hiện việc đăng ký với Sở văn hóa -thông tin địa phương nơi cư trú

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đang có tranh chấp về quyền sở hữu chỉ được đăng ký sau khi đã xác định rõ quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp.

Đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh hoặc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng được kiểm kê, bảo quản theo quy định tại Luật Di sản văn hóa.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/07.2004.TT-BVHTT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 07/2004/TT-BVHTTDL” viewer=”microsoft” ]

Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (mẫu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2004/TT-BVHTTDL ) gửi Sở Văn hóa-thông tin nơi cư trú:

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Sở Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký, Sở Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này) cho chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Nội dung đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

– Việc đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thực hiện bằng Phiếu đăng ký và Sổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (mẫu Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Give a Comment