Thông tư 09/2016/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành.

Thông tư 09/2016/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành.

Số hiệu: 09/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 16/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 11/07/2016 Số công báo: Từ số 467 đến số 468
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2016/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết, bao gồm: Xây dựng kế hoạch; tham vấn ý kiến về kế hoạch tác động vào thời tiết; hồ sơ, quy trình thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết; hồ sơ, thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch tác động vào thời tiết.

1. Xây dựng kế hoạch tác động vào thời tiết

Theo Thông tư số 09/2016, các cơ quan, tổ chức thực hiện tác động vào thời tiết có nhu cầu tác động vào thời tiết thì lập kế hoạch gửi Bộ Tài nguyên và môi trường thẩm định, phê duyệt hoặc trình Chính phủ phê duyệt.

2. Hồ sơ đề nghị và quy trình thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

Thông tư 09/2016 hướng dẫn hồ sơ đề nghị được lập thành 5 bộ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường, gồm:
+ Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết;
+ Kế hoạch tác động vào thời tiết kèm theo hồ sơ lấy ý kiến của cộng đồng dân cư khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng.
Tùy trường hợp cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường mời đại diện của Bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia tham gia thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.
Nếu kế hoạch tác động vào thời tiết được thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa thì sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo thẩm quyền. Nếu kế hoạch tác động vào thời tiết phải chỉnh sửa thì gửi lại cho cơ quan, tổ chức để hoàn thiện.
Thời hạn thẩm định theo Thông tư số 09 năm 2016 là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Báo cáo thẩm định phải đảm bảo các nội dung sau: Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý; sự phù hợp với các quy định pháp luật; sự cần thiết, tính cấp bách, tính khả thi và ý nghĩa thực tiễn của kế hoạch; Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định.

3. Hồ sơ đề nghị và quy trình thẩm định điều chỉnh kế hoạch tác động vào thời tiết

Thông tư 09/2016/TT-BTNMT quy định hồ sơ, thủ tục điều chỉnh toàn bộ kế hoạch tác động vào thời tiết tương tự như trường hợp thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết mới. Còn nếu điều chỉnh một phần kế hoạch thì phải lập 5 bộ hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên Môi trường, gồm:
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh một phần kế hoạch;
+ Báo cáo thuyết minh điều chỉnh một phần kế hoạch.
Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức lấy ý kiến thẩm định, tổng hợp ý kiến, xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Thông tư 09/2016/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc xâdựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết theo quy định tại khoản 8 Điều 44 của Luật khí tượng thủy văn.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đi với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tác động vào thời tiết.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/09.2016.TT-BTNMT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 09/2016/TT-BTNMT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment