Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

Số hiệu: 113/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 04/01/2019 Số công báo: Từ số 15 đến số 16
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

  • Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định chi tiết điểm b Khoản 6 Điều 55 của Luật Quy hoạch về xác định giá trong hoạt động quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công và nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật Quy hoạch.
  • Giá trong hoạt động quy hoạch quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động quy hoạch được mua sắm, thuê ngoài các hàng hóa, dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
  • Trường hợp dịch vụ trong hoạt động quy hoạch thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công thì việc xác định giá được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công.

Đối tượng áp dụng

  • Cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch hoặc được giao nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch.
  • Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan, tổ chức được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.
  • Tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động quy hoạch; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/113.2018.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 113/2018/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment