Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp của viên chức

Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp của viên chức

Số hiệu 12/2012/TT-BNV Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Nội vụ Người ký Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành 18/12/2012 Ngày có hiệu lực 15/02/2013
Ngày công báo 21/01/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG TƯ 12/2012/TT-BNV

Văn bản pháp luật này quy định về trình tự, thủ tục xây dựng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

NỘI DUNG QUẢN LÝ VỚI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Bộ Nội vụ quy định danh mục, mã số và việc phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

3. Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý viên chức chuyên ngành) quy định Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp cụ thể trong phạm vi được giao quản lý sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ. Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức bao gồm danh mục các chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp, được phân loại thành các cấp độ từ hạng I đến hạng IV theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).

HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2013.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/12.2012.TT-BNV.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 12/2012/TT-BNV” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment