Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

 

Số hiệu: 12/2018/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 28/08/2018 Ngày hiệu lực: 12/10/2018
Ngày công báo: 26/09/2018 Số công báo: Từ số 935 đến số 936
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn về một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Các nội dung cần niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

  • Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây viết tắt là Trung tâm) có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các nội dung sau đây:

a) Lịch tiếp người được trợ giúp pháp lý;

b) Nội quy tiếp người được trợ giúp pháp lý;

c) Người thuộc diện được trợ giúp pháp lý;

d) Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm;

đ) Nội dung khác (nếu cần thiết).

  • Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.
  • Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này trong phạm vi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 12/2018/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.
  • Thông tư này thay thế:

– Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý;

– Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

– Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008,

– Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/12.2018.TT-BTP.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 12/2018/TT-BTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment