Thông tư 13/2010/TT-BVHTTDL quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Thông tư 13/2010/TT-BVHTTDL quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Số hiệu: 13/2010/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: 01/03/2011
Ngày công báo: 20/01/2011 Số công báo: Từ số 63 đến số 64
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

 Trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận bảo vật quốc gia.

2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Hồ sơ hiện vật;

c) Văn bản thẩm định của Hội đồng khoa học của bảo tàng (hoặc các hội đồng khác của bảo tàng có liên quan đến hiện vật) và văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định hiện vật;

d) Văn bản đề nghị của Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Văn bản thẩm định của Hội đồng giám định cổ vật;

e) Văn bản thẩm định của Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia.

 Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.

2. Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa) để xem xét, bổ sung, sửa đổi.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/13.2010_.TT-BVHTTDL.Asklaw.doc” text=”Download:thông tư 13/2010/TT-BVHTTDL” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment