Thông tư 13/2019/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai

Số hiệu 13/2019/TT-BTNMT Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành 07/08/2019 Ngày có hiệu lực 23/09/2019
Ngày công báo Đang cập nhật Tình trạng Chưa có hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT được ban hành về Quy định Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày 7/8/2019

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế về định mức lao động, vật tư, thiết bị sử dụng trong thực hiện thống kê đất đai định kỳ hàng năm; kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 5 năm và kiểm kê đất đai chuyên đề (kể cả kiểm kê chuyên đề thực hiện gắn với việc kiểm kê đất đai định kỳ) do Ủy ban nhân dân các cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. 

Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức địa chính cấp xã) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Kể từ thời điểm Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành: Thông tư này thay thế Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bãi bỏ Điều 23 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/13.2019.TT-BTNMT.AskLaw.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment