Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng hiện vật

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng hiện vật

Số hiệu 25/2013/TT-BLĐTBXH Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Lao động thương binh và xã hội Người ký Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành 18/10/2013 Ngày có hiệu lực 05/12/2013
Ngày công báo 01/01/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG TƯ 25/2013/TT-BLĐTBXH

1.Văn bản pháp luật này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy him, độc hại.

2. Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã sau:

a) Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang (bao gồm cả lực lượng làm công tác cơ yếu);

b) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

d) Hợp tác xã;

đ) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Các tổ chức khác có sử dụng lao động.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hp tác xã trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao động.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013.

2. Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/25.2013.TT-BLDTBXH.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment