Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng kýhành nghề dịch vụ kế toán

Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng kýhành nghề dịch vụ kế toán

Số hiệu: 292/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 29/01/2017 Số công báo: Từ số 101 đến số 102
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 292/2016 hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán với các quy định về cập nhật kiến thức, chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức hằng năm và giờ cập nhật kiến thức.

1. Đối tượng, nội dung, tài liệu và hình thức cập nhật kiến thức:

Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm, theo Thông tư 292 năm 2016 là kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
Nội dung cập nhật kiến thức hằng năm theo quy định tại Thông tư 292/2016/BTC là: Quy định pháp luật về kế toán, thuế, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán; quy định pháp luật có liên quan về kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thực hành kế toán; kinh tế, tài chính, kiểm toán; chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế; các kiến thức khác liên quan.
Thông tư 292/BTC cũng quy định về hình thức cập nhật kiến thức, theo đó kế toán viên tham gia cập nhật kiến thức tại các lớp học do hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán; cơ sở đào tạo; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tổ chức.
Thời gian cập nhật kiến thức kế toán là 40 giờ/năm trước năm hành nghề. Riêng người không hành nghề dịch vụ kế toán từ 24 tháng trở lên thì phải cập nhật kiến thức ít nhất 80 giờ trong 2 năm trước năm hành nghề.

2. Điều kiện để được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức:

Theo quy định tại Thông tư 292/BTC, để được chấp thuận là tổ chức cập nhật kiến thức thì cần phải kế hoạch, chương trình cập nhật kiến thức phù hợp; có đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo.
Ngoài ra, mỗi loại hình tổ chức cập nhật kiến thức còn phải đáp ứng các điều kiện khác tại Thông tư số 292, cụ thể:
– Hội nghề nghiệp phải có quy chế cập nhật kiến thức cho kế toán viên; có bộ phận chuyên trách tổ chức cập nhật kiến thức và việc cập nhật kiến thức cho kế toán viên được ghi trong chương trình công tác hàng năm.
– Cơ sở đào tạo phải có chuyên ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên về các nội dung cập nhật kiến thức.
– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tự tổ chức cập nhật kiến thức, theo Thông tư số 292, phải có từ 10 nhân viên chuyên nghiệp trở lên; có bộ phận chuyên trách đào tạo về cập nhật kiến thức và có quy chế đào tạo, cập nhật kiến thức cho kế toán viên.

3. Tính giờ cập nhật kiến thức:

1 giờ học bằng 1 giờ cập nhật kiến thức theo Thông tư 292/2016. 1 giờ giảng cập nhật kiến thức cho kế toán viên bằng 1,5 giờ cập nhật kiến thức. Không được học hoặc giảng quá 04 giờ/buổi, 08 giờ/ngày.
Thông tư số 292 cũng nêu rõ kế toán viên chỉ được tham gia học các lớp do tổ chức nghề nghiệp quốc tế tổ chức tối đa  20 giờ/năm.

4. Trách nhiệm đối với việc cập nhật kiến thức kế toán hàng năm

Thông tư số 292 Bộ Tài chính quy định tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về kế hoạch, chương trình cập nhật kiến thức năm sau chậm nhất ngày 31/7 hàng năm.
Bên cạnh đó, phải gửi “Báo cáo kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên” chậm nhất là 05 ngày làm việc sau mỗi lớp học cập nhật. Chậm nhất là ngày 25/8, phải gửi “Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên” cho Bộ Tài chính.
Thông tư số 292/2016/TT-BTC quy định kế toán viên phải tham gia cập nhật kiến thức và phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính các dấu hiệu sai phạm trong quá trình tổ chức lớp học.
Thông tư số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có hiệu lực từ 01/01/2017 và thay thế Thông tư 72/2007 của Bộ Tài chính.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (sau đây gọi là kế toán viên) theo quy định tại Luật Kế toán.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

1. Kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

2. Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (sau đây gọi là Hội nghề nghiệp); Cơ sở đào tạo; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên.

3. Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán có tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên là hội viên của mình.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cập nhật kiến thức cho kế toán viên.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/292.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 292/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment