Thông tư 294/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Thông tư 294/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Số hiệu: 294/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 09/01/2017 Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 294/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
  • Tổ chức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 294/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại:

  • Luật phí và lệ phí;
  • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
  • Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/294.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 294/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment