Thông tư 37/2018/TT-BGTVT về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Số hiệu: 37/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 07/06/2018 Ngày hiệu lực: 24/07/2018
Ngày công báo: 01/07/2018 Số công báo: Từ số 757 đến số 758
Tình trạng: Còn hiệu lực

Hướng dẫn mới về xác định chi phí bảo trì công trình dân dụng

Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.Theo đó, chi phí bảo trì hàng năm đối với các hạng mục công trình dân dụng (nhà cổng trạm, nhà quản lý điều hành, nhà ăn,…) được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

–  Cbtctdd năm là chi phí bảo trì của các hạng mục công trình dân dụng một năm

– Gxdctdd là chi phí xây dựng công trình dân dụng sau thuế (bao gồm cả chi phí thiết bị lắp đặt vào công trình dân dụng như điều hòa không khí, hệ thống thông gió v.v…) được xác định trong dự án;

– Kdd là định mức tỷ lệ (%) chi phí bảo trì công trình dân dụng (Kdd = 0,08% – 0,1% theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo của Thông tư 03/2017/TT-BXD ngày 01/5/2017).

Lưu ý: Không tính chi phí bảo trì máy móc, thiết bị đã tính trong giá ca máy trong khi vận hành.

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2018.

 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quản lý, vận hành khai thác và bo trì công trình đường bộ.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam

 Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ, Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Các công trình đường bộ đầu tư xây dựng và quản lý khai thác theo hình thức đi tác công tư đã ký kết hợp đng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hợp đồng dự án đã ký. Trường hợp hợp đồng dự án chưa có quy định chi tiết về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình hoặc các dự án đã phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/37.2018.TT-BGTVT.-Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 37/2018/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment