Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập tự do tín dụng

Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập tự do tín dụng

Số hiệu: 39/2011/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày hiệu lực: 01/01/2012
Ngày công báo: 28/12/2011 Số công báo: Từ số 651 đến số 652
Tình trạng: Còn hiệu lực

Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

Ngày 15/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập (KTĐL) đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài.
Thông tư quy định rõ, trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ chức KTĐL theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo. Trường hợp tổ chức KTĐL đã được lựa chọn nằm trong DS không được kiểm toán cho năm tiếp theo do NHNN công bố, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn một TCKT khác. Thời hạn lựa chọn tổ chức KTĐL thay thế tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày NHNN công bố DS không được kiểm toán.

Theo đó, định kỳ hàng năm, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ chức KTĐL theo quy định để KTĐL 2 nội dung: báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, NHNN có thể yêu cầu TCTD sử dụng một hoặc một số dịch vụ KTĐL khi xét thấy cần thiết (Ví dụ: TCTD có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, TCTD được tổ chức lại…)

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, thay thế Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng bao gồm:

a) Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi là ngân hàng);

b) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

c) Tổ chức tài chính vi mô;

d) Quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ 50 tỷ đồng trở lên tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm liền kề trước năm kiểm toán.

Các quỹ tín dụng nhân dân khác thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong thời gian chưa chuyển đổi theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định đối với ngân hàng.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/39.2011.TT-NHNN.Asklaw.docx” text=”Download:Thông tư 39/2011/TT-NHNN” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment