Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP

Số hiệu 68/2019/TT-BTC Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Tài chính Người ký Trần Xuân Hà
Ngày ban hành 30/09/2019 Ngày có hiệu lực 14/11/2019
Ngày công báo Đang cập nhật Tình trạng Chưa có hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

d) Tổ chức khác;

đ) Hộ, cá nhân kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến hóa đơn điện tử.

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, đăng ký và sử dụng hóa đơn.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/68.2019.TT-BTC.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 68/2019/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment