Thông tư 71/2015/TT-BGTVT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Thông tư 71/2015/TT-BGTVT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Số hiệu: 71/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 09/11/2015 Ngày hiệu lực: 28/05/2016
Ngày công báo: 05/12/2015 Số công báo: Từ số 1167 đến số 1168
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 71/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 09/11/2015.

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển, mã số QCVN 64: 2015 /BGTVT

– Quy định chung: Nếu thỏa mãn quy chuẩn 64 tại Thông tư 71, các sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển nếu quy chuẩn áp dụng có yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm và có dấu hiệu “VR”.

– Các giấy chứng nhận:

+ Giấy chứng nhận công nhận thiết kế, GCN công nhận kiểu sản phẩm, GCN công nhận quy trình chế tạo được cấp sau khi Đăng kiểm kiểm tra thấy cơ sở chế tạo đã đáp ứng thỏa mãn các quy định trong Mục II của Quy chuẩn 64:2015 /BGTVT tại Thông tư số 71/2015.

+ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển được cấp sau khi sản phẩm được kiểm tra/thử thỏa mãn theo các quy đinh tùy theo loại sản phẩm đã được nêu trong Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư 71/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

+ Sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển nếu quy chuẩn có yêu cầu sẽ được mang dấu hiệu “VR” phù hợp với số hiệu của GCN do Đăng kiểm cấp.

2. Quy chuẩn quốc gia về đánh giá năng lực của cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển mã số QCVN 65: 2015/BGTVT

– Quy định chung: Nếu được đánh giá thỏa mãn các yêu cầu liên quan của Quy chuẩn 65 tại Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT, các cơ cở chế tạo, các cơ sở cung cấp dịch vụ sẽ được cấp các GCN công nhận năng lực cơ sở chế tạo và Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển tương ứng.

– Giấy chứng nhận cấp cho cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

+ Các cơ sở chế tạo sẽ được cấp “Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở chế tạo” (MS.C) sau khi được Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, đánh giá thỏa mãn Quy chuẩn ban hành tại Thông tư 71/2015/BGTVT.

+ Các cơ sở cung cấp dịch vụ sẽ được cấp “Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ” (SS.C) sau khi được Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, đánh giá thỏa mãn Quy chuẩn này.

Thông tư 71 ban hành 02 Quy chuẩn QCVN 64: 2015 /BGTVT về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65: 2015/BGTVT về đánh giá năng lực của cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển. Thông tư số 71/BGTVT/2015 có hiệu lực từ ngày 28/05/2016.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/71.2015.TT-BGTVT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 71/2015/tt-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment