Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC về thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC về thi hành án dân sự

Số hiệu 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Loại văn bản Thông tư liên tịch
Nơi ban hành Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký Trần Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Tống Anh Hào
Ngày ban hành 01/08/2016 Ngày có hiệu lực 30/09/2016
Ngày công báo 05/10/2016 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư này hướng dẫn quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự và quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, người làm công tác thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2016 và thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

2. Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch này.

3. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đi thì các cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và Viện kim sát nhân dân các cấp kịp thời báo cáo về Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có biện pháp giải quyết./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/11.2016.TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC.ASKLAW-1.doc” text=”Download: Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment