Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Văn Tí, Bùi Văn Ga, Đỗ Bá Tỵ
Ngày ban hành: 05/11/2015 Ngày hiệu lực: 20/12/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được ban hành ngày 05/11/2015. 

1. Thành lập, tổ chức trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Hồ sơ thành lập trung tâm GDQPAN được Thông tư liên tịch 123 quy định như sau:

– Tờ trình thành lập trung tâm giáo dục QP và AN;

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung chính sau: Tên TT giáo dục quốc phòng; địa điểm đặt trung tâm; sự cần thiết và cơ sở pháp lý về việc thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm; quy chế và các điều kiện cần thiết để trung tâm hoạt động.

2. Hoạt động của trung tâm GDQPAN

Giảng viên, giáo viên Trung tâm GDQP được TTLT 123/2015/BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định như sau:

– Đối tượng: Gồm giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh chuyên trách, thỉnh giảng và cán bộ quân đội, công an biệt phái đạt trình độ chuẩn giảng viên, giáo viên GDQPAN theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Nghị định 13/2014/NĐ-CP.

– Yêu cầu: Giảng dạy đúng nội dung, chương trình, kế hoạch GDQPAN quy định cho từng đối tượng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tham dự đầy đủ hoạt động bồi dưỡng, tập huấn Giảng viên, giáo viên TT GDQP do cấp có thẩm quyền tổ chức;

– Chế độ, chính sách: Được hưởng các chế độ theo pháp luật.

3. Liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định hợp đồng liên kết giáo dục QP&AN

– Nội dung hợp đồng liên kết giáo dục QP-AN phải bảo đảm:

+ Cam kết trách nhiệm mà mỗi bên phải thực hiện khi tham gia liên kết GDQPAN theo Khoản 1 Điều 35 Thông tư liên tịch 123/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ lao động;

+ Thông tin chủ yếu về quá trình dạy, học môn học GDQPAN; trong đó, những thông tin dưới đây phải có trong hợp đồng:

Thời gian tổ chức học tập, rèn luyện và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện quốc phòng và an ninh;

Công tác bảo đảm của các bên: Bảo đảm sinh hoạt, trang phục của sinh viên GDQPAN; tiếp nhận và bàn giao sinh viên cùng với kết quả học tập, rèn luyện. Đơn vị chủ quản phải thông tin đầy đủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm với những nội dung có liên quan trực tiếp đến người học và đơn vị liên kết đào tạo Giáo dục QPAN.

– Việc xác định phương thức, điều kiện thanh toán liên kết giáo dục QP-AN phải phù hợp pháp luật hiện hành; các khoản thu của đơn vị chủ quản liên kết giáo dục QP và AN phải minh bạch, đúng với các quy định hiện hành; mức đóng góp kinh phí và thời gian chuyển giao kinh phí, thanh lý hợp đồng được ghi đầy đủ trong hợp đồng liên kết giáo dục QP&AN.

Thông tư liên tịch 123 còn quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo trình, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động trung tâm GDQPAN; điều kiện và quy trình liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh. Thông tư 123/2015/BQP-BGDĐT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/12/2015

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (sau đây viết tắt là trung tâm); liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia (sau đây viết tắt là cơ sở giáo dục đại học); trường cao đẳng; nhà trường quân đội có trung tâm; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/123.2015.TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-.-Asklaw.docx” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment