Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Văn Tí, Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 08/09/2015 Ngày hiệu lực: 23/10/2015
Ngày công báo: 25/09/2015 Số công báo: Từ số 1003 đến số 1004
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, gồm: trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học Quốc gia, trung tâm GDQP&AN (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2015.

2. Thông tư liên tịch này thay thế những quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học Quốc gia, trung tâm GDQP&AN ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BGDDT  ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh; Quyết định số 63/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và – an ninh trong các cơ sở dạy nghề.

Trách nhiệm thi hành: 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị – Xã hội và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm GDQP&AN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục/và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/18_2015_TTLT-BGDD-BLĐTBXH.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGĐT-BLĐTBXH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment