Tư vấn về giao kết hợp đồng điện tử qua email qua các tình huống thực tiễn

Tư vấn về giao kết hợp đồng điện tử qua email qua các tình huống thực tiễn - Hình 1
Tư vấn về giao kết hợp đồng điện tử qua email qua các tình huống thực tiễn

Câu hỏi: Ông A và ông B là hai thương nhân có mối quan hệ mua bán đồ điện tử với nhau nhiều lần. Trưa ngày 9/4/2020, B nhận được email đề nghị giao kết hợp đồng có kèm theo chữ ký số của A với nội dung: Cần mua 100 Điện thoại Iphone X của cửa hàng B với giá 10 triệu đồng/ chiếc;

Nếu B đồng ý sẽ chuyển hàng cho A ngay trong ngày 10/4/2020; A sẽ thanh toán tiền cho B tại cửa hàng của A. Ngoài ra, đề nghị không còn điều khoản nào khác. B email trả lời đồng ý với đề nghị giao kết hợp đồng của A và lập tức chuyển hàng cho A vào chiều ngày 9/4. Tuy nhiên, khi B đưa hàng tới, A không nhận hàng.Hỏi: Đã có hợp đồng giữa A và B chưa? Thời điểm hình thành hợp đồng?

Trả lời:

Giữa A và B đã hình thành Kết Hợp Đồng vì căn cứ theo các điều 15, 16, 17, 18, 19 Mục 2 Chương 2 NĐ 53/13/ND-CP.

Tư vấn về giao kết hợp đồng điện tử qua email qua các tình huống thực tiễn - Hình 2
Tư vấn về giao kết hợp đồng điện tử qua email qua các tình huống thực tiễn – Hình

Điều 15. Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng

Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến áp dụng cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được coi là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 16. Cung cấp các điều khoản của hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến phải cung cấp cho khách hàng thông tin về các điều khoản của hợp đồng được quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 17. Đề nghị giao kết hợp đồng

Chứng từ điện tử do khách hàng khởi tạo và gửi đi bằng cách sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến được coi là đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ gắn kèm chức năng đặt hàng trực tuyến đó.

Điều 18. Rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng

Website thương mại điện tử phải có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng. Cơ chế rà soát và xác nhận này phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:

a) Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại;

b) Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

c) Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.

Những thông tin này phải có khả năng lưu trữ, in ấn được trên hệ thống thông tin của khách hàng và hiển thị được về sau.

2. Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng.

3. Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 19. Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng

1. Trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng phải được thực hiện dưới hình thức phù hợp để thông tin có thể lưu trữ, in và hiển thị được tại hệ thống thông tin của khách hàng.

2. Khi trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng phải cung cấp cho khách hàng những thông tin sau:

a) Danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng, giá của từng sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng;

b) Thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

c) Thông tin liên hệ để khách hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết.

– Thời điểm hình thành hợp đồng ngay sau khi B Xác Nhận Email của A căn cứ theo Điều 19 Mục 2 Chương 2 NĐ 53/13/ND-CP.

Tư vấn về giao kết hợp đồng điện tử qua email qua các tình huống thực tiễn - Hình 3
Tư vấn về giao kết hợp đồng điện tử qua email qua các tình huống thực tiễn – Hình

Give a Comment